Примирителен съвет

Първа среща на Примирителния съвет 4.11.2017- Варна
Мили приятели, представям ви резюме от срещата на Примирителното съобщество.
В началото Митко Калев се спря на някои теоретични обосновки, свързани с мястото и ролята на съобществото като част от Четирите съвета. Всички присъстващи се обединиха около главните опорни точки: 
В това съобщество се фокусират всички идеи, принципи и методи, които са свързани с междучовешките отношения и законовите норми на придържане към тях. Тук основополагащ принцип е равенството, а главни организационни похвати са братските общности, парламентарността и политическата държава. Синархическата четиричленност определя държавно-политическата сфера като самостоятелна, заета единствено със законотворчество. Когато стока се заменя срещу права, засягат се самите правови отношения и самото право се превръща в стока. Законите трябва правово да посочват само пътя за прехвърляне на капитали, а не как и къде даден капитал да бъде включван в материалното или интелектуалното производство – в случая – в Братството и в частност в братската група.
Направления, в които работи съветът и формира отношение към: човешко достойнство; правно съзнание; законодателство; примиряване; частна собственост; десятък; подпомагащи фондове; кръгооборот на средства за производство; политика/партийност; държава/тоталитаризъм; безплатна земя; принцип на равенство.
Всеки от присъстващите се изказа върху това къде вижда своето място и с какво може да бъде полезен в общата работа. След това се прие решение да се направят събрания на цялата братска група по темите, които особено много вълнуват всички и са в сферата на дейност именно на това съобщество: въпросът за земята, мястото на групата в цялостния братски организъм, отношение към държавата и политическите партии и др. На следващото събиране ще се обсъдят конкретни подходящи дати за тези разисквания.
Общо мнение бе и че представителите на това съобщество следва да са навсякъде и да помагат за всичко: придвижване на проекти, предлагане на идеи и особено – внимателно да следят и ако е възможно – да предотвратяват напрежение и евентуални конфликти, което е по-добрият вариант от последващото уреждане на вече възникнали такива.
Да пожелаем успех на работата на Примирителното съобщество в нелеката му задача!
Резюмето е написано от Стела Рускова