Просветен съвет

17 човека

Димитър Калев
Просветен съвет
Филип Филипов
Духовен съвет, Просветен съвет
Христо Вътев
Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Стела Рускова
Просветен съвет, Физически съвет
Христо Маджаров
Духовен съвет, Просветен съвет
Нели Фиалковска
Просветен съвет
Станю Михалев
Просветен съвет
Даниел Марсел
Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Мариана
Примирителен съвет, Просветен съвет
Светла Петкова
Просветен съвет
Павлина Илиева
Просветен съвет
Иво Бонев
Просветен съвет
Росица Пармакова
Просветен съвет
Валентин Василев
Духовен съвет, Просветен съвет
Соня Митева
Просветен съвет
Дима Ковачева
Просветен съвет
Вили Атанасова
Просветен съвет
Диан Семов
Просветен съвет

Примирителен съвет

11 човека

Фейсбук група 

Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Примирителен съвет, Физически съвет
Примирителен съвет
Примирителен съвет
Примирителен съвет
Примирителен съвет, Просветен съвет
Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Примирителен съвет
Примирителен съвет

ПЪРВО СЪОБЩЕСТВО: ФИЗИЧЕСКИ ТРУД И СТОПАНСКИ ОТНОШЕНИЯ

В това ниво на форума се фокусират всички идеи, принципи и методи, свързани с отношенията на човек към земята, т.е. всички стопански аспекти на производството, стокооборота, потреблението и паричните им съответствия. Тук основополагащ принцип е братството, а главни организационни похвати са потребителските сдружения и комуните. Синархическата четиричленност определя стопанската сфера като самостоятелна, неподчинена на каквато и да е централизация. Начинът, по който човек физически работи за дадено общество, се определя и регулира от неговите личностови способности и от условията, отговарящи на човешкото му достойнство. За разлика от стоката, трудът няма стопанска стойност и не може да бъде заплащан като стока.
На първото съобщество съответстват храносмилателната система, обмяната на веществата и долните крайници на физическото тяло.

Съобщество на физическия труд

Направления

1. Безплатен труд

2. Свободен достъп до средствата на производство

3. Самостоятелно управление на капитала

4. Отношение към природата

5. Производство на стоки

6. Производство на стойност/принадена стойност

7. Размяна на стоки (стокооборот)

8. Потребление на стоки

9. Комуни (асоциации)

10. Кухни/приюти за бедни

11. Принцип на братство

ТРЕТО СЪОБЩЕСТВО: ПРОСВЕТА И НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕН ЖИВОТ

В това ниво на форума се фокусират всички идеи, принципи и методи, свързани с образованието, науката, изкуствата и светогледите. Тук основополагащ принцип е всеобщността, а главни организационни похвати са педагогическите институции, научните форуми, литературно-издателските проекти и художественото творчество във всички изкуства. Синархическата четиричленност определя просветната и научно-художествената сфера като самостоятелна, противопоставена спрямо държавата и икономиката. Към нея човек пристъпва със своите индивидуални таланти и винаги я схваща като дълбоко личен проблем. Ако в оценката на индивидуалните духовни способности, дарби и таланти пряко се намесват стопанският живот и държавата, просветата и научно-художественият живот се възприемат като идеология.
На третото съобщество съответстват ларинксът, раменният пояс и горните крайници на физическото тяло.

Съобщество на просветата

  Направления Теми и проекти
  1. Култура/хуманитаристика  
  2.Науки A. Научни изследвания
B. Научни форуми
C. Астрология
D. История
  3. Изкуства A. Музика
B. Изобразителни изкуства
C. Пластични изкуства
  4.Литература A. Поезия
B. Проза
C. Книгоиздаване
  5. Образование/възпитание

6. Медицина

A. Слънчева педагогика
B. Валдорфска педагогика

ЧЕТИРИЧЛЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
В БЯЛОТО БРАТСТВО

СЪБОРНОСТ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, СЪЖИТЕЛСТВО И СЪВЛАСТИЕ
НА ЧЕТИРИ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ СЪОБЩЕСТВА – ТОВА Е СИНАРХИЯТА

НАЧАЛА НА ЧЕТИРИЧЛЕННАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Основополагащ принцип на този форум е преживяването на ценностите у всяка отделна творческа индивидуалност и култивиране на интерес към нейното мислене и душевни преживявания. Синархическото му структуриране е на четири нива и е аналогично на окултното устройство на Космоса, човешкия организъм, обществата и културите, където навсякъде присъства четиричленност. В основата на тази разнородност стои свръхсетивната природа на човека, схващана в Учението на Петър Дънов, Учителя, като душевно-духовна Верига от космически йерархии, наричани Висши разумни същества. Техните специфични длъжности и функции в Космоса, природата и човека формират четирите плана на обществената организация и на междучовешките отношения в нея. Всички функции в четирите съобщества се схващат като „движение във Веригата на Божествената Любов“, а за главни покровители се приемат Христос, Началата Михаил и Гавриил и Духът Елохил – ръководител на българите и славянството.

Духовен съвет

8 човека

Пенка Димитрова
Духовен съвет
Ира Митева
Духовен съвет
Валентин Василев
Духовен съвет, Просветен съвет
Галя Маджарова
Духовен съвет
Виолета Николаева
Духовен съвет
Венциислава Цветослав
Духовен съвет
Филип Филипов
Духовен съвет, Просветен съвет
Христо Маджаров
Духовен съвет, Просветен съвет

Физически съвет

16 човека

Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Просветен съвет, Физически съвет
Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Примирителен съвет, Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Примирителен съвет, Просветен съвет, Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет
Физически съвет

ВТОРО СЪОБЩЕСТВО: МЕЖДУЧОВЕШКО ПРИМИРЯВАНЕ И ДЪРЖАВНО- ПРАВОВ ЖИВОТ

В това ниво на форума се фокусират всички идеи, принципи и методи,
свързани с междучовешките отношения и законовите норми на придържане към тях. Тук основополагащ принцип е равенството, а главни организационни похвати са братските общности, парламентарността и политическата държава. Синархическата четиричленност определя държавно-политическата сфера като самостоятелна, заета единствено със законотворчество. Държава, която е върховен икономически монополист, губи способност да регулира правовите отношения между своите граждани. Когато стока се заменя срещу права, засягат се самите правови отношения и самото право се превръща в стока. Законите трябва правово да посочват само пътя за прехвърляне на капитали, а не как и къде даден капитал да бъде включван в материалното или интелектуалното производство. На второто съобщество съответстват гръдният кош с дихателната и сърдечно-съдовата системи на физическото тяло.

Съобщество на междучовешкото примиряване

Направления

1. Човешко достойнство

2. Правно съзнание

3. Законодателство

4. Примиряване

5. Частна собственост

6. Десятък

7. Подпомагащи фондове

8. Кръгооборот на средства за производство

9. Политика/партийност

10. Държава/тоталитаризъм

11. Безплатна земя

12. Принцип на равенство

ЧЕТВЪРТО СЪОБЩЕСТВО: ДУХОВЕН ЖИВОТ

В това ниво на форума се фокусират всички идеи, принципи и методи, свързани със свръхсетивното познание, отношението към духовните светове и космическите йерархии. Тук основополагащ принцип е свободата, а главни организационни похвати са духовните наряди, братските събори, медитативните събрания и бдения. Синархическата четиричленност определя духовната сфера като самостоятелна, заета единствено с богослужение. В нея човек стъпва със своите индивидуални дарби и свободно застава с духовните си сили непосредствено пред Христос. Истинската функция на финансовия капитал и на средствата за производство трябва да се схващат като произтичащи от свободно процъвтяващия духовен живот.

На четвъртото съобщество съответства главата и централната нервна система на физическото тяло.

Съобщество на духовния живот

Направления  Теми и проекти
1. Лични дарби, способности и таланти  
2. Съборност A. Молитвени/медитативни събрания

B. Школски събрания

C. Рилски събори

3. Свободна лична инициатива  
4. Eзотерично християнство  
5. Посвещения/инициации  A. Посрещане на Слънцето

B. Паневритмия

C. “Завета на цветните лъчи на Светлината”

D. Окултно пеене

E. Окултно дишане

F. Съновидни инициации

6. Религия  
7. Идеология  
8. Принцип на свобода